DEKOBAND / RIBBONS / RUBANS ... - Dekoband assortiment jaune-orange-or

3 x 5,5 ML rubans décoratifs assortis, tons or, Collection Mémoire Keepers