Vintage, Nostalgia und Shabby Shic - No.4 Brads Vintage

Brads Vintage no.4, 9 brads, 2cm