Vintage, Nostalgia und Shabby Shic - Brads Vintage nr.4

Brads Vintage nr.4, 9 Brads, 2cm