Vintage, Nostalgia und Shabby Shic - A4 Schneideblatt - Romantic Picture

A4 Schneideblatt - Romantic Picture nr.35, 170g